بانک اطلاعات آموزش تکمیلی برلین
– www.wdb-berlin.de


اطلاعات و برنامه های مربوط به آموزش حرفه ای تکمیلی در برلین را پیدا کنید

وبسایت بانک اطلاعات آموزش تکمیلی برلین، به صورت بی طرف نسبت به ارائه کننده خدمات، مستقل و رایگان، اطلاعات گسترده ای را درباره موضوع آموزش حرفه ای تکمیلی ارائه می کند. اطلاعات زیر به ویژه ممکن است برای شما جالب باشند:

مشاوره در برلین برای آموزش و شغل

- نشانی های مراکز مشاوره رایگان آموزش تکمیلی تحت حمایت ایالت برلین

Link: Bildungsberatung in Berlin

Link: Frauenberatungsstellen

برنامه های حمایتی انتخاب شده کنونی

- اطلاعات مربوط به گزینه های حمایت از آموزش شغلی در برلین و
سراسر آلمان

Link: WDB Berlin/Förderprogramme

نیاز به نیروهای متخصص در برلین

- توصیه هایی درباره گرایش ها و نیازهای مربوط به نیروهای متخصص در بازار کار
برلین

Link: WDB Berlin/Berliner-Zukunftsfelder

ابزارهای کمکی

- ابزارهای تعاملی که کمک می کنند تا نیاز شما به آموزش شناسایی شود

Link: WDB Berlin/Meine-Lernziele

هسته WDB برلین، برنامه های مربوط به آموزش حرفه ای تکمیلی در پایگاه جستجوی WDB برای برلین و براندنبورگ هستند www.wdb-suchportal.de .
- بیش از 36.000 برنامه جاری آموزشی
- بیش از 1.100 ارائه کننده برای همه شاخه ها و شغل ها
- سمینارهای کوتاه مدت
- واحدهای یادگیری الکترونیک با مراحل حضوری
- آموزش دوباره دراز مدت
- از اپلیکیشن استفاده کنید (کد QR را وارد کنید)

این وبسایت فقط به زبان آلمانی است. از دفتر اطلاع رسانی WDB برلین یا از مراکز مشاوره برلین کمک بگیرید:
خط اختصاصی WDB: 030 28384235؛ ایمیل: info@wdb-berlin.de

بانک اطلاعات آموزش تکمیلی برلین از طریق منابع اداره سنا برای یکپارچگی، کار و امور اجتماعی حمایت می شود و به عنوان پروژه، از سوی آژانس تبلیغاتی EUROPUBLIC GmbH نظارت می شود.