به برلین خوش آمدید

.شما به برلین آمده اید تا در آلمان زندگی کنید. شما می خواهید زبان آلمانی را به سرعت یاد بگیرید و می خواهید در اینجا یک دوره آموزشی یا یک شغل پیدا کنید

.اکنون مشاوره و اطلاعات، بسیار مهم هستند
.ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا به سرعت برلین را خانه خود حس کنید، و برخی اطلاعات مهم را درباره موضوع کار و آموزش، برای شما در اینجا گردآوری کرده ایم

:اطلاعات اولیه و مشاوره را از اینجا دریافت می کنید

Welcome centre Berlin
Counselling centre at the Berlin representation for integration
Berlin’s refugee policies
Federal Republic of Germany: Federal bureau for migration and refugees (BAMF)


کار و آموزش

.مهم است که فرد از نظر شغلی تثبیت شود، یک دوره آموزشی، یک دوره تحصیل در دانشگاه را آغاز کند و یا یک شغل برای خود پیدا کند

دوره های یکپارچگی و زبان در برلین

یادگیری سریع زبان آلمانی و آشنا شدن با اتفاقات جدید، برای زندگی جدید شما مهم است. دوره های آلمانی و یکپارچگی در برلین، از سوی مراکز مختلف آموزشی برگزار می

.شوند
:اطلاعات مربوطه را در اینجا ببینید

Sprachkurse
WDB Suchportal

آموزش و آموزش تکمیلی

پیش از آنکه بتوانید در یک شغل کار کنید، اغلب لازم است که یک دوره آموزشی را سپری کنید یا در یک آموزش حرفه ای تکمیلی شرکت کنید. تحصیل در دانشگاه نیز می تواند یک .گزینه باشد اطلاعات بیشتر را می توانید از :اینجا دریافت کنید

Berlin.de - Anerkennung
Anerkennung in Deutschland
BQ-Portal
HWK Berlin - Anerkennung

 
 

بانک اطلاعات آموزش تکمیلی برلین
– www.wdb-berlin.de

اطلاعات و برنامه های مربوط به آموزش حرفه ای تکمیلی در برلین را پیدا کنید

وبسوبسایت بانک اطلاعات آموزش تکمیلی برلین، به صورت بی طرف نسبت به ارائه کننده خدمات، مستقل و رایگان، اطلاعات گسترده ای را درباره موضوع آموزش حرفه ای تکمیلی ارائه می کند. اطلاعات زیر به ویژه ممکن است برای شما جالب باشند:

برنامه های حمایتی انتخاب شده کنونی

- اطلاعات مربوط به گزینه های حمایت از آموزش شغلی در برلین و
سراسر آلمان 

Bildungsberatung in Berlin
Frauenberatungsstellen

نیاز به نیروهای متخصص در برلین

توصیه هایی درباره گرایش ها و نیازهای مربوط به نیروهای متخصص در بازار کار
:برلین

WDB Berlin - Förderprogramme

Demand for qualified workers in Berlin

Indications on the current developments and demands for qualified workers in Berlin:

WDB Berlin - Berliner Zukunftsfelder

Supporting instruments

هسته WDB برلین، برنامه های مربوط به آموزش حرفه ای تکمیلی در پایگاه جستجوی
www.wdb-suchportal.de WDB برای برلین و براندنبورگ هستند

 بیش از 36.000 برنامه جاری آموزشی -
 بیش از 1.100 ارائه کننده برای همه شاخه ها و شغل ها -
 سمینارهای کوتاه مدت -
واحدهای یادگیری الکترونیک با مراحل حضوری -
 آموزش دوباره دراز مدت -

.این وبسایت فقط به زبان آلمانی از اطلاع رسانی WDB برلین یا از مراکز مشاوره برلین کمک بگیرید:
WDB-Hotline:  030 28384239, E-mail: info@wdb-berlin.de

بانک اطلاعات آموزش تکمیلی برلین از طریق منابع اداره سنا برای یکپارچگی، کار و 
امور اجتماعی حمایت می شود و به عنوان پروژه، از سوی آژانس تبلیغاتی
.EUROPUBLIC GmbH نظارت می شود

 
 

البحث عن العروض